Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

sprawdź portfele funduszy stworzone przez DM BOŚ

znajdź fundusze odpowiadające akceptowanemu przez Ciebie poziomowi ryzyka

otrzymuj co miesiąc aktualizacje portfeli i listy wyselekcjonowanych funduszy

Pobierz biuletyn bossaFund

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Zapisz się na bezpłatny biuletyn i bądź na bieżąco

Lipiec przyniósł rekordowe wyniki wszystkich portfeli Bossafund!

Biuletyn bossaFund - o funduszach w jednym miejscu

TOP 20,
fundusze miesiąca,
4 kategorie

5 portfeli inwestycyjnych
w zbliżeniu

Komentarze
rynkowe
+ metodologia

Połączenie wygodnego serwisu transakcyjnego aktualizującego informacje o posiadanych funduszach z rozbudowanym serwisem informacyjnym i edukacyjnym.

Możesz nie tylko kupować i sprzedawać fundusze ale też poznać swój profil inwestycyjny i wybrać fundusze najbardziej dostosowane do indywidualnych oczekiwań.

Serwis bossaFund jest prowadzony przez Dom Maklerski BOŚ S.A. - najlepsze biuro maklerskie 2020 r. według Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i gazety "Parkiet".

Do wyboru ponad 300 funduszy z 21 TFI.

DM doceniany

przez rynek

Wyróżnienie dla DM BOŚ za wkład
w rozwój polskiego rynku kapitałowego przyznane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

"Byk i niedźwiedź"
gazety "Parkiet"

Najlepsze biuro maklerskie 2020 roku - podobne jak rok wcześniej.
Nagroda gazety Parkiet".

Najlepsze Biuro Maklerskie, od 15 lat na podium

Od 15 lat DM BOŚ jest klasyfikowany w pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Kliknij tutaj dwukrotnie aby edytować tekst

Informacje mają charakter reklamowy i promocyjny, upowszechniane są przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu edukacyjnym oraz promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. Niniejsze informacje nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1636 z późn. zm.) Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne. DM BOŚ S.A. ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ S.A.) z siedzibą w Warszawie, 05-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901 z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości. DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi

Informacje o ryzyku: Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.plWięcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Serwisy internetowe DM BOŚ S.A. wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji w Warunkach Korzystania.